RODO - Polityka prywatności 

Dziękujemy za odwiedziny na stronie internetowej poświęconej firmie ALCO s.c. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i prywatności, dlatego chcielibyśmy wyjaśnić z prawnego punktu widzenia, jakie informacje zbieramy oraz jakie środki podejmowane są w celu ochrony Państwa danych. Więcej

Cookie

Sklep internetowy filtry-do-wody.com.pl wykorzystuje technologię plików cookies. Więcej

Regulamin 

Ten sklep internetowy, jest własnością firmy ALCO s.c. w Warszawie , ul. Bartycka 26 paw. 35H. 

Główne punkty regulaminu : 

 • Wszystkie podane w sklepie ceny wyrażone są w PLN ( polski złoty ) i  zawierają podatek VAT
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy, e-mailem : alcofiltry@wp.pl; info@alco.waw.pl  lub telefonicznie.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia
 • Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w punkcie wskaznym na stronach sklepu.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • W ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową,klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 • Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

I. Postanowienia ogólne 

 • Wszystkie ceny towarów będące w ofercie sklepu są podane w PLN (polski złoty) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres: alcofiltry@wp.pl ; info@alco.waw.pl.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 • W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 • W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.
 • Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • Oferta sklepu internetowego ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Nazwy producentów, marki produktów, nazwy technologii  oraz znaki towarowe są zastrzeżone i należą do ich właścicieli, a ich prezentacja na stronach sklepu jest wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Realizacja zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 • Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 • Zamówienie zostanie w pełni zrealizowane gdy towar jest dostępny w magazynie . W przypadku braku części zamówionego towaru w sklepie lub u dostawcy, Klient jest informowany o stanie zamówienia. Uzgadniana jest wtedy forma realizacji ( częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 • Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 • Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 • Dla zamówień z formą płatności przedpłata-przelew, towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowej oferty produktów. 

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka 

 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar winien być odesłany przez Kupującego wraz z oryginalnym opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
 • Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu, który załączony jest do zakupionego towaru, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Należne kwoty pieniężne zwracane będą kupującemu nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki. 
 • W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika lub Poczty Polskiej,  nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dn. 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 r., Nr119, poz.575 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenia przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. 
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: ALCO s.c. 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. 35H 
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już  niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych 

 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
 • Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu. 
 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

V. Postanowienia końcowe 

 • Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ALCO s.c. – A. i Z. STACHOWIAK,  00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. 35H 
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia. 
 • O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu. 
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 •  We wszystkich sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności:
 • -  przepisy Kodeksu Cywilnego
 • -  przepisy wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (z póź. zm.)
 • - przepisy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 r.
 • - przepisy wynikające z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (z póź. zm.)
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.